Københavns Kommunes logo

Overtrædelser af klausulerne

Sanktioner for manglende overholdelse af forpligtelsen

Københavns Kommunes indsatsteam har til opgave at kontrollere at Kommunens leverandører lever op til deres kontrakt.

Overtræder du eller dine underleverandører klausulerne, vil Københavns Kommune i første omgang gå i dialog med dig og give dig mulighed for at få bragt forholdene i orden.

Sker det ikke, har du misligholdt din kontrakt og du kan derfor blive pålagt at skulle betale en bod. Kommunen har også mulighed for at tilbageholde vederlag. I sidste ende kan Københavns Kommune ophæve kontrakten med dig – eller kræve, at du opsiger kontrakten med din underleverandør, hvis din underleverandør ikke lever op til kravene.

Lær her om sanktioner- og bodsbestemmelser

Vis alle

Sanktioner ved leverandørens overtrædelser af arbejdsklausulen 

Leverandørens eller dennes underleverandørers grove overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Københavns Kommune til at ophæve Aftalen helt eller delvist.

Ifalder Leverandøren sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde Aftalen.

Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af klausulens afsnit om løn og ansættelsesvilkår mv.

Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Leverandørens eller underleverandørers ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav i form af løn (herunder særlige ydelser) op til niveauet i Arbejdsklausulen.

Såfremt betingelsen for at tilbageholde vederlag er opfyldt, og det tilbageholdte vederlag ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, tilfalder det Københavns Kommune.

Ved grove overtrædelser af Arbejdsklausulens afsnit 1 ifalder Leverandøren bod udover kravet om efterbetaling til medarbejderen. Boden svarer til 50% af underbetalingen. Ved grove overtrædelser forstås underbetaling på 15 % eller derover af den samlede løn (herunder særlige ydelser) opgjort pr. medarbejder. Boden tilfalder Københavns Kommune.

Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit om dokumentationspligt

Leverandøren ifalder bod ved overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit 2, ved at undlade at fremsende redegørelse eller retvisende dokumentation for løn og ansættelsesvilkår. Boden er pr. påbegyndt arbejdsdag indtil Leverandøren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav.

Leverandøren ifalder endvidere bod ved overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit 1, såfremt Leverandøren ikke efter Københavns Kommunes påkrav herom efterbetaler til medarbejderen. 

Hvis en underleverandør overtræder Arbejdsklausulens afsnit 1, er Leverandøren ansvarlig for at sikre, at underleverandøren retter op på forholdene. Såfremt underleverandøren groft eller gentagende gange overtræder Arbejdsklausulens afsnit 1, kan Københavns Kommune kræve, at Leverandøren ophører med at anvende den pågældende underleverandør til opfyldelse af Aftalen. Dette berettiger ikke Leverandøren til en kompensation, erstatning eller forlængelse af Aftalens periode.

Sanktioner ved manglende Arbejdsskadeforsikring

Såfremt Leverandøren ikke kan dokumentere dækkende arbejdsskadeforsikring for hele den periode, der er udført arbejde for Københavns Kommune, ifalder Leverandøren en bod på 5.000 kr. pr. medarbejder. Herefter ifalder Leverandøren dagbod på 2.000 kr. pr. medarbejder indtil forholdene er bragt i orden og dokumentation er fremsendt.

Sanktioner ved leverandørens overtrædelser af arbejdsklausulen for støtte- og tilskud til en institution - uden kæde ansvar

Tilskudsmodtagerens grove overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Københavns Kommune til at ophæve samarbejdet helt eller delvist.

Ifalder Tilskudsmodtageren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde de vilkår, som Tilskuddet i øvrigt er betinget af.

Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde tilskud med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Tilskudsmodtagerens ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav op til niveauet i Arbejdsklausulen.

Såfremt betingelsen for at tilbageholde tilskud er opfyldt, og det tilbageholdte tilskud ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, bortfalder Tilskudsmodtagers ret til at få den pågældende andel af tilskuddet udbetalt.

Ved grove overtrædelser af Arbejdsklausulens afsnit 1 ifalder Tilskudsmodtageren bod udover kravet om efterbetaling til medarbejderen. Boden svarer til 50% af underbetalingen. Ved grove overtrædelser forstås underbetaling på 15 % eller derover af den samlede løn (herunder særlige ydelser) opgjort pr. medarbejder. Boden tilfalder Københavns Kommune.

Tilskudsmodtageren ifalder endvidere bod ved overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit 1, såfremt Tilskudsmodtageren ikke efter Københavns Kommunes påkrav herom efterbetaler til medarbejderen. Boden pr. påbegyndt Arbejdsdag udgør [indsæt andel af det samlede tilskud i den pågældende periode] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag],for fristudløb i påkrav om efterbetaling og indtil Københavns Kommune modtager dokumentation for, at overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i eventuelt ikke-udbetalt tilskud for perioden.

Tilskudsmodtager ifalder bod ved overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit 2, ved at undlade at fremsende redegørelse eller retvisende dokumentation for løn og ansættelsesvilkår. Boden pr. påbegyndt Arbejdsdag svarer til [indsæt andel af det samlede tilskud i den pågældende periode] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil Tilskudsmodtageren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i eventuelt ikke-udbetalt tilskud for perioden.

Såfremt Tilskudsmodtageren ikke kan dokumentere dækkende arbejdsskadeforsikring for hele den periode, der er udført arbejde for Københavns Kommune, ifalder Tilskudsmodtageren en bod på 5.000 kr. pr. medarbejder. Herefter ifalder Tilskudsmodtageren dagbod på 2.000 kr. pr. medarbejder indtil forholdene er bragt i orden og dokumentation er fremsendt.

 

Sanktioner ved leverandørens overtrædelser af arbejdsklausulen for støtte- og tilskud til aktiviteter - med kæde ansvar

Tilskudsmodtagerens eller Tilskudsmodtagerens leverandørers/underleverandørers grove overtrædelser af Arbejdsklausulen vil altid berettige Københavns Kommune til at ophæve samarbejdet helt eller delvist.

Ifalder Tilskudsmodtageren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde de vilkår, som Tilskuddet i øvrigt er betinget af.

Københavns Kommune er berettiget til at tilbageholde tilskud med henblik på at tilgodese berettigede krav fra Tilskudsmodtagerens eller Tilskudsmodtagerens leverandørers/underleverandørers ansatte. Med berettiget krav menes lønmodtagerkrav i form af løn (herunder særlige ydelser) op til niveauet i Arbejdsklausulen.

Såfremt betingelsen for at tilbageholde vederlag er opfyldt, og det tilbageholdte vederlag ikke kan udbetales til de pågældende medarbejdere, bortfalder Tilskudsmodtagers ret til at få den pågældende andel af tilskuddet udbetalt.

Ved grove overtrædelser af Arbejdsklausulens afsnit 1 ifalder Tilskudsmodtageren bod udover kravet om efterbetaling til medarbejderen. Boden svarer til 50% af underbetalingen. Ved grove overtrædelser forstås underbetaling på 15 % eller derover af den samlede løn (herunder særlige ydelser) opgjort pr. medarbejder. Boden tilfalder Københavns Kommune.

Tilskudsmodtageren ifalder bod ved overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit 1, såfremt Tilskudsmodtageren ikke efter Københavns Kommunes påkrav herom efterbetaler til medarbejderen. Boden pr. påbegyndt Arbejdsdag udgør [indsæt andel af det samlede tilskud i den pågældende periode] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], fra fristudløb i påkrav om efterbetaling og indtil Københavns Kommune modtager dokumentation for, at overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet kan modregnes i eventuelt ikke-udbetalt tilskud for perioden.

Hvis en underleverandør overtræder Arbejdsklausulens afsnit 1, er Tilskudsmodtageren ansvarlig for at sikre, at underleverandøren retter op på forholdene. Såfremt underleverandøren groft eller gentagende gange overtræder Arbejdsklausulens afsnit 1, kan Københavns Kommune kræve, at Tilskudsmodtager ophører med at anvende den pågældende underleverandør til opfyldelse af Aftalen. Dette berettiger ikke Tilskudsmodtager til en kompensation, erstatning eller forlængelse af Aftalens periode.

Tilskudsmodtager ifalder bod ved overtrædelse af Arbejdsklausulens afsnit 2, ved at undlade at fremsende redegørelse eller retvisende dokumentation for løn og ansættelsesvilkår. Boden pr. påbegyndt Arbejdsdag svarer til [indsæt andel af det samlede tilskud i den pågældende periode] dog minimum [indsæt beløb i kr. pr. dag], indtil Tilskudsmodtageren har imødekommet Københavns Kommunes påkrav. Beløbet kan modregnes i eventuelt ikke-udbetalt tilskud for perioden.

Såfremt Tilskudsmodtageren ikke kan dokumentere dækkende arbejdsskadeforsikring for hele den periode, der er udført arbejde for Københavns Kommune, ifalder Tilskudsmodtageren en bod på 5.000 kr. pr. medarbejder. Herefter ifalder Tilskudsmodtageren dagbod på 2.000 kr. pr. medarbejder indtil forholdene er bragt i orden og dokumentation er fremsendt.

Sanktioner ved Leverandørens overtrædelse af uddannelses- og beskæftigelsesklausulen

Manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten.

Hvis Leverandøren herudover ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af X antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan kommunen meddele Leverandøren, at dette betragtes som misligholdelse af kontrakten.

Ved misligholdelse af kontrakten, er kommunen berettiget til efter påkrav:

  • at kræve en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som Leverandøren efter nærværende aftale mangler beskæftige, indtil Leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausuls pkt. 2 og 3 eller
  • at ophæve kontrakten som misligholdt.

Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at Leverandøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges Leverandøren en bod svarende til 100.000 kr. pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt Leverandøren f.eks. mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant(er) ifalder denne altså en bod på DKK 50.000 kr.

Sanktioner ved overtrædelse af ID-kortklausulen - registrering af medarbejdere

Leverandøren ifalder bod for overtrædelser af Leverandørens forpligtelse efter punkt 1,2, jf. dog punkt 2.4. Boden kan modregnes i Leverandørens vederlag. 

Leverandøren er forpligtet til at sikre korrektion af manglende eller forkert registrering inden for 2 arbejdsdage efter påkrav herom. Såfremt dette ikke sker, ifalder Leverandøren en dagbod indtil korrektionen er sket. Dagbod kan modregnes i Leverandørens vederlag. 

Såfremt en overtrædelse skyldes fejl, nedbrud eller lignende i Kommunes kontrolsystem, vil der ikke blive udstedt bod. Leverandøren skal dog uden ophold give specifik orientering til Kommunen CSR-IDkort@kk.dk om fejlen samt karakteren heraf fx ved fremsendelse  af screen dumps eller fejlmeddelelser. 

Kommunens afkald på opkrævning af bod i ét tilfælde indebærer ikke, at Kommunen giver afkald på bod i et andet tilfælde. Dette gælder, uanset antallet af tilfælde Kommunen har givet afkald på bod. 

Sanktioner ved overtrædelse af ID-kortklausulen - registrering i Kommunens kontrolsystem og brug af ID-kort på arbejdspladsen

Leverandøren ifalder bod for overtrædelse af Leverandørens forpligtelse efter pkt.1.2 og 1.3, jf. dog punkt 2.4 og 2.5. Boden kan modregnes i Leverandørens vederlag. 

Leverandøren er forpligtet til at sikre korrektion af manglende eller forkert registrering og udstede korrekt registret ID-kort inden 2 arbejdsdage efter påkrav herom. Såfremt dette ikke sker, ifalder Leverandøren en dagbod, indtil korrektionen er sket. Dagbod kan modregnes i Leverandørens vederlag.

I overensstemmelse med Kommunens arbejdsklausul, kan indsatsteamet mod social dumping gennemføre kontrolbesøg på opgaven med henblik på at kontrollere arbejdsklausulens overholdelse. Som en del af disse kontrolbesøg kan indsatsteamet også kontrollere, at alle medarbejdere og virksomheder, som forefindes op opgaven, er korrekt registreret i Kommunens kontrolsystem og at alle medarbejdere har fået udstedt gyldigt ID-kort. 

Såfremt det ikke er muligt at registrere en medarbejder på opgaven korrekt inden arbejdet påbegyndes, skal Leverandøren indhente gyldig billedlegitimation og dokumentation for ansættelse og herefter udstede et gæstekort. Det skal klart fremgå i Kommunens kontrolsystem, at der er udstedt gæstekort, og hvilken medarbejder dette gæstekort er knyttet til. Leverandøren skal inden 2 arbejdsdage sikre, at den pågældende medarbejder bliver korrekt registret i systemet og har fået udstedt et personligt ID-kort. 

Såfremt overtrædelsen skyldes fejl, nedbrud eller lignende i Kommunens kontrolsystem eller materiel, vil der ikke blive udstedt bod. 

Leverandøren skal dog uden ophold give specifik orientering til Kommunen om fejlen, samt karakteren heraf fx ved fremsendelse af screen dumps eller fejlmeddelelser. 

Kommunens afkald på opkrævning af bod i ét tilfælde indebærer ikke, at Kommunen giver afkald på bod i et andet tilfælde, som følge af passivitet. Dette gælder, uanset antallet af tilfælde Kommunen har givet afkald.