Københavns Kommunes logo

Leverandørens samfundsansvar - CSR-bilaget

CSR-bilaget forpligter leverandører til Københavns Kommune til at respektere menneske- og arbejdstagerrettigheder, klima- og miljøhensyn samt normer for anti-korruption.

CSR-bilaget vedlægges alle kontrakter over en million kroner og stiller krav til at udvise samfundsansvar og undgå tilsidesættelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder og negative indvirkninger på miljø og klima samt forebygge korruption som beskrevet i Global Compact, FN’s Vejledende Principper for Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder.  

Leverandøren forpligter sig derfor til at respektere: 

  • Verdenserklæringen om menneskerettigheder; Den Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder og Den Internationale Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder (kendt som FN’s Grundlæggende Rettigheder), 
  • ILO's erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen og dermed ILO’s kernekonventioner om forbud mod tvangsarbejde (29 & 105), retten til faglig organisering og kollektive forhandlinger (87 & 98), princippet om ligeløn (100), og beskyttelse mod diskrimination (111), samt forbud mod børnearbejde (138 & 182),  
  • Andre ILO-konventioner: rimelige arbejdstider (1 & 30), retten til rimelig aflønning (26 & 131), effektiv beskyttelse af fagligt arbejde (135), retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø (155), samt mod vold og chikane på arbejdspladsen (190), 
  • FN’s børnekonvention, artikel 32 og FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder.  
  • At værne om klima og miljø, herunder håndtere alvorlige indvirkninger på områder omfattet af Rio-erklæringen om miljø og udvikling og Parisaftalen, 
  • At afholde sig fra alle former for korruption og forpligte sig til at handle i overensstemmelse med FN’s konvention mod korruption. 

Københavns Kommune stiller krav om, at leverandøren udviser nødvendig omhu og indarbejder rutiner, der reducerer risikoen for tilsidesættelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder samt negative indvirkninger på miljø og klima gennem deres værdikæde. Det forventes derfor, at leverandøren aktivt bruger sine muligheder for indflydelse til at sikre, at deres underleverandører lever op til deres samfundsansvar. 

Københavns Kommune fører kontrol med efterlevelsen af CSR-bilaget hos leverandøren og dennes underleverandører og kan til enhver tid i kontraktperioden foretage anmeldte eller uanmeldte besøg hos disse. 

Københavns Kommune kan til en hver tid kræve information og dokumentation for at Leverandøren i sine forretningsgange lever op til kravene i CSR-bilaget. 

Download Leverandørens samfundsansvar - CSR-bilaget